Keď sa sused chystá stavať: Zistite, aké sú vaše práva

Muž

thinkstockphotos.com

Ak ste vlastníkom pozemku, možno aj vy poznáte problém stavania v susedstve. Nie ste plánovanými zmenami nadšený? Zistite, aké su vaše práva v takomto prípade.

Účastník konania

Ako suseda sa vás stavba na vedľajšej parcele priamo týka, ovplyvňuje možnosti využívania vášho pozemku a jeho možnosť zastavania v budúcnosti. Preto sa stávate účastníkom správneho konania, keď ste zo strany stavebného úradu informovaný o plánoch budúceho stavebníka.

V prvom kroku sa rozhoduje o umiestnení stavby na pozemku, o jej veľkosti a účele. O územnom konaní sú informované všetky dotknuté strany, spravidla sa určí termín obhliadky na mieste budúcej stavby. Každý účastník konania má právo nahliadnuť do projektovej dokumentácie, ktorú predložil so žiadosťou stavebník, máte právo dávať k projektu otázky, pripomienky, námietky.


Mohlo by vás zaujať: Všetko o kúpe bytu: Ako postupovať a na ktoré veci si dať poriadny pozor?


Umiestnenie stavby od hraníc pozemku

Pri stavbe rodinného domu je podľa vyhlášky nutné dodržiavať tieto podmienky:

  • stavba musí byť v súlade s územným plánom mesta alebo obce
  • rodinný dom je stavba najviac s tromi bytmi
  • minimálna vzdialenosť od hranice pozemku je 2 m, ak na stenách nie sú okná obytných miestností
  • ak je susedný dom na hranici pozemku, minimálna vzdialenosť odstupu novej stavby je 4 m
  • ak sú na stenách protiľahlých stien domov okná obytných miestností, vzdialenosť medzi nimi musí byť minimálne 7 metrov

Ďalšou dôležitou skutočnosťou je orientácia stavby vzhľadom k svetovým stranám, pretože môže dochádzať k zatieneniu pozemku. V každom prípade platí, že pri umiestňovaní stavby je dôležité prihliadať na to, aby neboli v budúcnosti obmedzené možnosti zastavania susedných pozemkov. To je obzvlášť dôležité pri úzkych parcelách, alebo pri pozemkoch nepravidelných tvarov. Ak sú všetky podmienky dodržané a so susedmi ste sa dohodli, nasleduje stavebné konanie, kde stavebník predkladá detailný projekt. Ak s niečím nesúhlasíte, prípadne máte pocit, že vás v budúcnosti môže nová stavba obmedzovať, je dôležité podať námietku ešte v procese územného konania. V prípade neuznania vašich námietok, máte možnosť podať po vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby odvolanie na príslušný úrad, ktorý rozhodnutie vydal, v ďalšom stupni na krajský úrad.

Stavebné konanie

O podaní žiadosti o stavebné povolenie sú znovu informovaní všetci účastníci konania. Majú možnosť nahliadnuť do projektu, podávať námietky, prípadne sa odvolať proti rozhodnutiu ako v prípade územného konania. V stavebnom povolení sú uvedené všetky podmienky, ktoré je povinný stavebník dodržiavať, ide najmä o vstup na pozemok, odstraňovanie stavebného odpadu, zaistenie bezpečnosti stavby a jej vplyvu na okolie. Zároveň je sused povinný v nevyhnutnej miere a na nevyhnutnú dobu umožniť vstup na svoj pozemok, ak to vyžadujú okolnosti a strpieť tento stav počas výkonu stavebných prác a nevyhnutnej údržby stavby. Stavebník má zároveň povinnosť čo najmenej rušiť užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a dbať, aby prácami nevznikli škody.


Všetko o bývaní čítajte na www.mojdom.sk


Lehoty

Lehoty na podanie námietok a odvolania sú vždy uvedené na konci úradného listu, ktorý je doručený všetkým účastníkom konania. V prípade, že si zásielku nepreberiete, platí inštitút úradnej zásielky. Pri neúspešnom pokuse o doručenie dostanete písomnú výzvu na opakované doručenie. V prípade neúspechu aj pri opakovanom doručení je zásielka uložená na pošte a môžete si ju vyzdvihnúť do termínu, ktorý je uvedený na oznámení. Ten určuje odosielateľ. Snaha vyhnúť sa prebratiu zásielky vám nepomôže, lebo po uplynutí odbernej lehoty je zásielka vrátená odosielateľovi a považuje sa za doručenú. Konanie teda prebieha rovnako, akoby ste oznámenie či rozhodnutie prebrali a neuplatnili si svoje práva namietať alebo odvolať sa.

Po ukončení stavby

Ak je stavba dokončená, je stavebník povinný uviesť susedný pozemok, ak doňho zasahoval, do pôvodného stavu. V prípade, ak to nie je možné, musí poskytnúť vlastníkovi pozemku náhradu. Ako aj v iných situáciách, aj tu platí, že najlepšou cestou je dohoda a spolupráca. Vzájomnou komunikáciou a ohľaduplnosťou možno vytvárať lepšie susedské vzťahy, keďže so susedmi často spolunažívame dlhé roky a desaťročia.


Máte skúsenosti so stavaním vo vašom susedstve? Napíšte ich ostatným čitateľom v diskusii.

Zdroj: thinkstockphotos.com, thinkstockphotos.com, mm

Odporúčame

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close