Získali ste minulý rok dom, byt či garáž? Nezabudnite na daň z nehnuteľnosti

Kľúče od bytu

thinkstockphotos.com

Ak ste sa v roku 2014 stali majiteľom nehnuteľnosti alebo ste svoj pozemok, dom či byt predali, máte povinnosť podať do konca januára daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec na základe zákona č. 582/2004 Z. z. Podmienkou je, aby vlastníctvo nehnuteľnosti bolo zaznamenané zápisom v katastri nehnuteľností k 1.1. 2015.

Kto podáva daňové priznanie

Ak ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti a tá bola zapísaná do katastra pred 1.1.2015, pričom pozemok, dom, byt, chatu, garáž alebo inú nebytovú stavbu ste získali:

  • kúpou
  • dedičstvom
  • darovaním
  • skolaudovaním

Ak ste naopak svoju nehnuteľnosť predali či darovali v priebehu roka 2014 a už nie ste zapísaní ako jej vlastník, tiež podávate daňové priznanie. Aj ak nastali rôzne zmeny vo výmere pozemkov alebo podielov oproti roku 2013, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane, máte rovnakú povinnosť. Takéto daňové priznanie podávate iba raz – pri zmene vlastníckych pomerov, v ďalších rokoch vám správca dane (mesto alebo obec) určí výšku dane podľa zapísaných údajov.


Mohlo by vás zaujať: Všetko o kúpe bytu: Ako postupovať a na ktoré veci si dať poriadny pozor?


Ako sa podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Daňové priznanie podávate na predpísanom tlačive, ktoré si môžete vyzdvihnúť na mestskom či obecnom úrade alebo stiahnuť vzor č. MF/021249/2014-725 z webovej stránky Ministerstva financií SR www.finance.gov.sk v sekcii priame dane-miestne dane a poplatky TU. Samosprávy sprístupňujú vzory tlačív tiež na svojich webstránkach. Nájdete tam aj poučenie ako daňové priznanie vyplniť a potvrdenie o podaní priznania. Vyplnené tlačivo spolu s príslušnými dokumentami preukazujúcimi zmeny vo vlastníctve nehnuteľnosti, ako rozhodnutie o dedičstve alebo kópia potvrdenia o vklade z katastra, odovzdáte na miestnom alebo obecnom úrade, ktorý  má nehnuteľnosť v správe. To znamená, že sa nachádza v jeho katastrálnom území. Možnosť podať priznanie elektronicky zverejňujú jednotlivé mestá a obce formou všeobecne záväzného nariadenia.

Viacerí vlastníci

Keď vlastníte len určitý podiel pozemku alebo inej nehnuteľnosti, aj tak máte povinnosť podať daňové priznanie ako spoluvlastník. Všetci ostatní spoluvlastníci podávajú daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti osobitne sami za seba. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podáva priznanie k nehnuteľnosti len jeden z manželov.


Mohlo by vás zaujať: Podanie daňového priznania sa blíži: Toto sa zmenilo oproti minulému roku


Koľko zaplatíte daň

Sumu, ktorú zaplatíte určuje príslušná obec vyrubením dane podľa sadzby určenej všeobecne záväzným nariadením o miestnych daniach a poplatkoch. Informuje vás o tom písomne rozhodnutím, lehota splatnosti je 15 dní. V prípade, že sa na vás vzťahuje určitá úľava alebo oslobodenie od dane, ktoré nevyplýva priamo zo zákona, ale je upravené príslušným predpisom v obci, zvyčajne je potrebné požiadať do 31.1. o úľavu. Ide najmä o úľavy pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím ap. V prípade vyššej sumy je možné požiadať o platenie v splátkach, informujte sa o tejto možnosti vopred na mestskom alebo obecnom úrade.

Čo ak daňové priznanie nepodáte?

Ak by sa stalo, že by ste pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti daňové priznanie nepodali, nielenže sa zaplateniu dane nevyhnete, ale očakávajte aj sankcie. Okrem povinnosti zaplatiť vyrubenú daň môžete dostať pokutu až do výšky samotnej dane.

Predali ste nehnuteľnosť? Máte aj ďalšie povinnosti

Pri predaji domu, bytu, garáže alebo pozemku vaše daňové povinnosti týmto nekončia. Ak ste svoju nehnuteľnosť predali alebo vymenili a získali pri tom príjem, toto je predmetom ďalšej dane z príjmu, ktorú vysporiadate v daňovom priznaní za rok 2014 do 31.3.2015.


Máte skúsenosti s podávaním daňového priznania k dani z nehnuteľnosti? Napíšte ich v diskusii.

Zdroj: thinkstockphotos.com, thinkstockphotos.com, mm
Odporúčame