Zdedili ste majetok po zosnulom? Pozrite, na čo sa pripraviť a ako to prebieha

Foto: Gettyimages

Smrťou fyzickej osoby vzniká dedičsko-právny vzťah. Majetok môžete získať len po fyzickej osobe. Po právnickej osobe sa to nedá. Dedičom sa osoba stane na základe závetu, zo zákona, prípadne z oboch týchto dedičských titulov. Predmetom však nemusí byť len majetok, ale častokrát aj dlhy.

Notára si dedič nevyberie sám

Prípadom sa zaoberá súd, v ktorého obvode mala dotyčná osoba v čase smrti trvalú adresu. Ak to nie je možné určiť, konanie bude na súde, v ktorého obvode sa nachádza majetok zomrelého, prípadne na súde, v ktorého obvode zomrel. V konaní si dedič notára nevyberá sám. Komunikuje s notárom, ktorého si určil súd. Ak ide o novoobjavené dedičstvo, prípad prislúcha súdu, na ktorom bolo predchádzajúce konanie skončené.

Aké sú kroky pri dedičnom konaní?

Môže sa začať buď na návrh, alebo aj bez návrhu. Ak dedič žiada o prerokovanie dedičstva po poručiteľovi, ide o návrh. V prípade začiatku bez návrhu začne súd konanie po tom, ako sa dozvie o úmrtí fyzickej osoby, najčastejšie úmrtným listom od matričného úradu

  • V prvom kroku konania súd vyhľadá v Notárskom centrálnom registri závetov evidovaný závet, listinu o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov.
  • Ak súd dedičské konanie nezastaví, čo sa môže stať v prípade, že poručiteľ nezanechal žiadny majetok, upovedomí súd tých, o ktorých sa možno domnievať, že sú dedičmi.
  • V ďalšom kroku sa poručitelia musia rozhodnúť v dobe jedného mesiaca či dedičstvo príjmu alebo odmietnu.
  • Dedičstvo možno odmietnuť iba ako celok a toto rozhodnutie nemožno zobrať späť.
  • Posledným krokom pri dedičskom konaní je uznesenie súdu.

Úmrtím fyzickej osoby v manželskom zväzku zaniká manželstvo aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). Pri dedičskom konaní musí dôjsť k vysporiadaniu tohto bezpodielového vlastníctva. Je to možné iba dohodou. Ak však k dohode nedôjde, o vysporiadaní rozhodne súd.

Zdroj: TASR
Odporúčame