Zdedili ste majetok po zosnulom? Pozrite, na čo sa pripraviť a ako to prebieha

Foto: Gettyimages

Smrťou fyzickej osoby vzniká dedičsko-právny vzťah. Majetok môžete získať len po fyzickej osobe. Po právnickej osobe sa to nedá. Dedičom sa osoba stane na základe závetu, zo zákona, prípadne z oboch týchto dedičských titulov. Predmetom však nemusí byť len majetok, ale častokrát aj dlhy.

Notára si dedič nevyberie sám

Prípadom sa zaoberá súd, v ktorého obvode mala dotyčná osoba v čase smrti trvalú adresu. Ak to nie je možné určiť, konanie bude na súde, v ktorého obvode sa nachádza majetok zomrelého, prípadne na súde, v ktorého obvode zomrel. V konaní si dedič notára nevyberá sám. Komunikuje s notárom, ktorého si určil súd. Ak ide o novoobjavené dedičstvo, prípad prislúcha súdu, na ktorom bolo predchádzajúce konanie skončené.

Aké sú kroky pri dedičnom konaní?

Môže sa začať buď na návrh, alebo aj bez návrhu. Ak dedič žiada o prerokovanie dedičstva po poručiteľovi, ide o návrh. V prípade začiatku bez návrhu začne súd konanie po tom, ako sa dozvie o úmrtí fyzickej osoby, najčastejšie úmrtným listom od matričného úradu

  • V prvom kroku konania súd vyhľadá v Notárskom centrálnom registri závetov evidovaný závet, listinu o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov.
  • Ak súd dedičské konanie nezastaví, čo sa môže stať v prípade, že poručiteľ nezanechal žiadny majetok, upovedomí súd tých, o ktorých sa možno domnievať, že sú dedičmi.
  • V ďalšom kroku sa poručitelia musia rozhodnúť v dobe jedného mesiaca či dedičstvo príjmu alebo odmietnu.
  • Dedičstvo možno odmietnuť iba ako celok a toto rozhodnutie nemožno zobrať späť.
  • Posledným krokom pri dedičskom konaní je uznesenie súdu.

Úmrtím fyzickej osoby v manželskom zväzku zaniká manželstvo aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM). Pri dedičskom konaní musí dôjsť k vysporiadaniu tohto bezpodielového vlastníctva. Je to možné iba dohodou. Ak však k dohode nedôjde, o vysporiadaní rozhodne súd.

Zdroj: TASR

Odporúčame

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close