Máte cenné papiere z kupónovej privatizácie? Zistite, čo s nimi

kupónová knižka

wikipedia/Rios

Zákonom č. 160/2009 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. Nové ustanovenia umožňujú majiteľom cenných papierov ponúknuť cenné papiere, o ktoré nemajú záujem, Fondu národného majetku SR (FN SR). Bezodplatné prevody na účet FNM SR zabezpečuje obchodník s cennými papiermi RM – S Market, o.c.p., a. s., na základe zmluvy, ktorá bola uzatvorená na základe výsledkov verejného výberového konania v r. 2009.

Bezcenných akcií sa zbavte, inak na ne doplatíte

O  možnosti prevodu nechcených cenných papierov z kupónovej privatizácie sa popísalo v uplynulých troch-štyroch rokoch pomerne veľa. Napriek tomu, nie každý vie, ako by mal postupovať v prípade, že vlastní bezcenné cenné papiere najmä dávno zaniknutých spoločností a firiem. Rok 2013 je posledným rokom, kedy je možné previesť cenné papiere na FNM SR bezodplatne. Inak budú musieť občania platiť Centrálnemu depozitáru cenných papierov (CDCP) za vedenie účtu poplatky vo výške minimálne 12 eur, no môžu sa vyšplhať až do výšky 198 eur. Zdôrazňujeme, že napriek nulovej trhovej hodnote cenných papierov.

„Opätovne upozorňujeme občanov na možnosť bezplatného prevodu bezcenných papierov na FNM, aby sa nestalo, že takto o rok budú plakať nad faktúrou, ktorú dostanú z Centrálneho depozitára cenných papierov a nebudú môcť s cennými papiermi, ktoré nechcú, nič urobiť,“ uviedla Elena Osuská, riaditeľka spoločnosti RM – S Market.


Mohlo by vás zaujímať: Máte doma kupónovú knižku? Poradíme vám, čo s ňou


Pred prevedením zistite hodnotu svojich akcií

Samozrejme, prv než tak urobíte, dôkladne sa poraďte so svojimi blízkymi – deťmi, vnukmi, ktorí majú predsa len väčší prehľad v oblasti cenných papierov. Žiaľ, napriek doterajšiemu vzdelávaniu, informovaniu a početným apelom, boli na FNM prevedené aj hodnotné cenné papiere a ich návrat pôvodným majiteľom nie je možné obnoviť.

Odporúčame overiť si, či nie ste majiteľom cenných papierov a v akej hodnote v CDCP, resp. u niektorého jeho člena. Na účte môžete mať vedené zaknihované cenné papiere, ktoré pre vás nemajú z rôznych dôvodov hodnotu. O výpis zo svojho majetkového účtu môžete požiadať osobne alebo prostredníctvom plnomocenstva priamo na pracoviskách RM-S Marketu, či na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty.

Ako spraviť prevod?

Bezplatný prevod cenných papierov, o ktoré nemáte záujem, môžete urobiť na viacerých miestach po celom Slovensku. Ak pôjdete osobne, nezabudnite si zobrať so sebou platný občiansky preukaz. Z dôvodu vysokého veku, zdravotného stavu či iných dôvodov, môžete splnomocniť blízku osobu. Stačí, ak bude mať od vás splnomocnenie s úradne overeným podpisom.

„Bezplatne vás môže zastupovať aj spoločnosť RM-S Market. Stačí, ak vyplníte plnomocenstvo kde uvediete, aké cenné papiere chcete previesť na Fond národného majetku a s overeným podpisom tento doklad pošlete na adresu našej spoločnosti (RM – S Market, o.c., a.s., Nám. SNP 14, P. O. BOX 127, 810 00 Bratislava 1). Všetko potrebné už potom vybavíme za vás. Súčasne preberieme za vás aj poplatky za vedenie účtu za rok, v ktorom došlo k prevodu a maximálne za dva kalendárne roky predchádzajúce tomuto roku. V prípade, ak ste poplatok už zaplatili a rozhodli ste sa pre prevod, FNM vám poplatok vráti,“ upresnila E. Osuská.


Mohlo by vás zaujímať: Potrebujete si vytvoriť finančnú rezervu? S týmto šetriacim plánom sa vám to podarí


Zdedili ste cenné papiere?

Od 7. decembra 2012 je vedenie účtu zosnulého majiteľa cenných papierov bezodplatné. Samozrejme, môžu sa o ne uchádzať dediči, ktorí rozhodnú, ako s nimi naložia. O vykonanie prechodu cenných papierov je možné požiadať Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s., Ulica 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava.

„Cenné papiere zomrelého musia byť zahrnuté v právoplatnom osvedčení o dedičstve. Ak nie sú zahrnuté, musí dedič/dediči požiadať o obnovu dedičského konania z dôvodu novoobjaveného majetku, t. j. cenných papierov zomrelého. Originál alebo úradne overená fotokópia osvedčenia o dedičstve je prílohou požiadavky na prevod cenných papierov. V osvedčení o dedičstve musí byť uvedené, ktorý dedič (dediči) dedia cenné papiere zomrelého. Výpis z majetkového účtu zomrelého, v prípade riešenia/obnovenia dedičského konania bude poskytnutý výhradne notárovi, ktorý ako súdny komisár prejednáva dedičstvo, resp. príslušnému súdu,“ vysvetlila E. Osuská. Dodala, že dedič musí uskutočniť prechod cenných papierov z účtu zomrelého na svoj účet. Ak nemá otvorený účet, je potrebné, aby si tento účet otvoril. Potom môže uskutočniť prechod cenných papierov z účtu zomrelého na svoj účet (za otvorenie majetkového účtu a prechod cenných papierov dedič platí poplatky podľa cenníka CDCP SR, resp. člena CDCP SR).

Dedičstvo niečo stojí

Služby spojené s prechodom cenných papierov z majetkového účtu zomrelého na majetkový účet fyzickej osoby – dediča, sú spoplatnené. „Ak dedič následne bezodplatne prevedie tieto cenné papiere na FNM, FNM po predložení relevantných pokladničných, resp. iných účtovných dokladov o úhrade poplatkov za vykonané služby a na základe doručenej žiadosti na úhradu poplatkov, poplatky dedičovi uhradí. Aby sa predišlo nedorozumeniam, treba vedieť, že FNM nebude uhrádzať poplatky spojené s obnovením dedičského konania, resp. iné poplatky hradené notárovi, resp. súdu, poplatky spojené s overením listín a podpisov,“ doplnila E. Osuská.


Mohlo by vás zaujímať: Dedičstvo, ktoré nepoteší: Aké sú vaše práva a povinnosti v prípade dlhu?


Informujte sa!

Všetky potrebné informácie súvisiace s bezplatnými prevodmi môžete získať na bezplatných telefónnych číslach *2013 (dostupné zo všetkých mobilných sietí) alebo 0800 888 250 a 0800 888 260 (z pevných sietí). Využiť môžete aj zjednodušenú poštovú adresu. Na obálku stačí na miesto adresáta napísať len *2013, nezabudnite nalepiť poštovú známku v hodnote 0,45  centrov. V prípade, že posielate list zo zahraničia, tak adresa je: RM-S Market, o.c.p., a.s., Nám. SNP 14, P.O. Box 127, 810 00 Bratislava 1, Slovensko. K dispozícii je aj emailová adresa 2013@rmsmarket.sk.

Užitočné linky, kde získate ďalšie informácie o bezodplatnom prevode

– web stránka Fondu národného majetku SR: http://www.natfund.gov.sk/
– web stránka RM – S Market, o.c.p., a.s.: http://www.rmsmarket.sk/
– web stránka Centrálneho depozitára cenných papierov SR , a.s.: http://www.cdcp.sk/
– služba na overenie existencie účtu pre FO: https://www.cdcp.sk/prevodFNM/index.php
(služba poskytuje informáciu o existencii/neexistencii účtu majiteľa a informáciu o tom, či je účet prázdny, alebo sú na ňom vedené cenné papiere (minimálne 1 kus), avšak bez uvedenia bližšej špecifikácie cenných papierov alebo počtu kusov)


Mohlo by vás zaujímať: Zlepšite svoju finančnú situáciu: Ľudové múdrosti vám poradia, ako na to!


Zoznam pracovísk Slovenskej pošty, ktoré vykonávajú prevody cenných papierov na účet FNM SR

– web stránka Slovenskej pošty a.s.: http://www.posta.sk/ (Je aj v samostatnej prílohe)

Zoznam obchodníkov s cennými papiermi

– web stránka Národnej banky Slovenska: http://www.nbs.sk/

Informácie o obchodovaní s cennými papiermi

– web stránka Burzy cenných papierov SR ,a .s.: http://www.bsse.sk/


Vlastníte nejaké cenné papiere? Poznáte ich trhovú hodnotu? Napíšte ostatným čitateľom v diskusii pod článkom.

Zdroj: wikipedia/Rios, wikipedia/Rios, Viola
Odporúčame