Štát poskytne samosprávam peniaze na triedenie bioodpadu aj na malé zberné dvory – pomáha tým šetriť financie

triedenie bioodpadu

S triedením bioodpadu pomôžu dotácie z Environmentálneho fondu (Zdroj: Unsplash/Jonathan Kemper)

Meniaca sa legislatíva, ale aj pretrvávajúca neistota s cenami energií núti slovenské samosprávy hľadať každé euro. Šetria, kde sa dá. Výnimkou nie je ani oblasť odpadového hospodárstva, na ktorú im už preto nemusí ostať veľa peňazí. Aj keď sú argumenty miest a obcí logické, správnymi investíciami dokážu na konci dňa ušetriť. Ak by sa obrátili na odborníkov, s ich pomocou dokážu pripraviť projekty, na ktoré opäť prispieva štát.

Environmentálny fond ponúka financie na techniku do kompostární, či na nákup záhradných kompostérov. Dotácia fondu sa dá využiť aj na vybudovanie alebo modernizáciu zberného dvora.

„Samosprávam by sme chceli poradiť, aby využili príspevky z fondu, vďaka ktorým môžu získať peniaze na nákup nádob na triedenie zberu kuchynského odpadu alebo spomínaných kompostérov. Žiadosť si však môžu podať aj na nákup techniky a zariadení na podporu kompostovania do ich vlastných mestských alebo obecných kompostární,“ hovorí Martina Gaislová z portálu menejodpadu.sk.

Dôležité je dodržať termíny a podmienky

Na to, aby samospráva získala finančné prostriedky z fondu, musí podať svoju žiadosť do 17. apríla. Žiadateľom o príspevok v aktuálnom období môže byť pritom mesto alebo obec, ktorá má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom, nemá daňové nedoplatky, neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania a nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné a sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Zároveň, ak je potrebné, je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.

záhradný biokompostér
Vybavenie domácností kompostérmi pomáha znižovať množstvo odpadu (Zdroj: menejodpadu.sk)

V oblasti predchádzania vzniku odpadu, resp. zvýšenia miery triedenia a zhodnocovania bioodpadu, môže samospráva prostriedky použiť na:

  • vybavenie domácností kompostérmi
  • nákup hygienizačných zariadení a inej techniky pre kompostáreň
  • nákup techniky na kompostáreň – prekopávače, štiepkovače, preosievače kompostu
  • informačnú kampaň
👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Smrdí vám doma bioodpad? Stačí jednoduchá vec, zbavíte sa nepríjemného zápachu a ešte ušetríte

Vytriedený bioodpad šetrí samosprávam financie

Priemerne 45 percent odpadu, ktorý skončí v čiernych nádobách na zmesový komunálny odpad, tvorí bioodpad. Ten je pritom možné bez problémov skompostovať pri dome v kompostéri. Na ich nákup môžu mestá a obce získať od Environmentálneho fondu maximálnu dotáciu vo výške 200-tisíc eur.

„Mnohé samosprávy namietajú, že kompostéry im problém nevyriešia, lebo si tento odpad nemôžu zarátať do výpočtu miery triedenia. Opak je však pravdou, stačí zmeniť optiku. Ak bioodpad nebude súčasťou komunálneho odpadu, zmení sa pomer medzi triedeným a celkovým produkovaným množstvom. Bioodpad tak pomôže zvýšiť mieru triedenia a navyše neskončí na skládke, čím samosprávy ušetria za skládkovné,“ upozorňuje Martina Gaislová.

Financie na malú kompostáreň aj zberné dvory

Malá kompostáreň je ideálnym riešením pre menšie samosprávy, ktoré potrebujú zhodnotiť zelený biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, parkov a cintorínov. Jej zavedením dokáže každá obec či mesto zhodnocovať bioodpad samostatne, vďaka čomu nemusí byť závislá na externom poskytovateľovi tejto služby. Z dlhodobého hľadiska tak dokáže samospráva ušetriť.

„Bez základného technického vybavenia kompostárne a správne nastavených procesov však dobrý kompost nevyrobíte. K dosiahnutiu dobrých výsledkov potrebujete správne nástroje – štiepkovač, prekopávač, vpichový teplomer a iné pomôcky, ktoré patria do povinnej výbavy malej kompostárne. Aby ste si vybrali správne, odporúčame obrátiť sa na špecialistov,“ hovorí Martina Gaislová. Maximálna výška dotácie pre stavbu malej kompostárne je 50-tisíc eur.

zberný dvor a malá kompostáreň
Malá kompostáreň na zbernom dvore je ideálnym riešením pre menšie samosprávy (Zdroj: menejodpadu.sk)
Zdroj: Tlačová správa
Odporúčame