Muránska planina: Chov norických koní by sa mal naďalej udržiavať a rozvíjať

Chov norických koní bude u nás zachovaný (Zdroj: Freepik/KamranAydinov)

Správa Národného parku (NP) Muránska planina oznámila, že bude naďalej rozvíjať chov norika muránskeho typu. Ako konštatoval riaditeľ správy Ján Šmídt, obavy o jeho zrušenie sú neopodstatnené.

Chov bude naďalej podporovaný

Muránska planina patrí k tým NP Slovenska, ktoré majú schválenú zonáciu. V súvislosti so zonáciou sa previedli pozemky a  majetky žrebčína – dvora Veľká lúka – na správu parku. O kone sa bude starať štátny podnik Lesy SR a správa NP. Stanovilo sa tak na základe dohody ministrov životného prostredia a pôdohospodárstva.

„Už pri tvorbe jej návrhu sa bral veľký zreteľ na to, aby sa tu chov hospodárskych zvierat vrátane koní rozvíjal. Preto sa v projekte ochrany parku, jeho ochranného pásma a prírodnej rezervácie Homoľa zadefinovali ekologicko-funkčné priestory – trvalé trávne porasty a ostatné nelesné a lesné biotopy s extenzívnym využitím, v ktorých je hospodárenie nevyhnutné pre udržanie priaznivého stavu biotopov alebo na ne viazaných druhov,“ uviedol Šmídt.

Zachovanie tradície aj celkového výzoru NP

Kone sú významným druhom pre zachovanie biologickej rozmanitosti lúk v NP Muránska planina. Tie by sa bez pasenia a kosenia po čase zmenili na les. Práve z dôvodu zachovania lúk, z úcty k chovateľskej tradícii a práci generácií chovateľov koní sa táto praktika musí udržať. Na starostlivosť o spomínané konské plemeno bolo vyčlenených 200 tisíc eur ročne.

„Zonáciou sa vytvorili podmienky aj pre ďalší rozvoj chovu koní a prírodného cestovného ruchu, agroturizmu. Ministerstvo životného prostredia v rámci plánu obnovy schválilo projekt na revitalizáciu chovu norika muránskeho typu na hospodárskom dvore Veľká lúka. Na projekt pôjde takmer 430.000 eur,“ zdôraznil riaditeľ Správy NP Muránska planina.

Zdroj: TASR, plnielanu.sk
Odporúčame