Ako odhlásiť auto, ktoré predávate či nepoužívate? Spísali sme pre vás všetko, na čo treba myslieť

Kľúče od auta

Viete čo všetko potrebujete, ak sa chystáte odhlásiť auto? (Zdroj: GettyImages)

Rozhodli ste sa predať svoje vozidlo? Potom vás čaká jeho odhlásenie z evidencie. Vykonať by ho mal pôvodný majiteľ alebo jeho zástupca, pričom postup je presne stanovený.

K odhlasovaniu vozidla najčastejšie prichádza práve z dôvodu predaja. Môže pritom ísť o odhlásenie do iného okresu, alebo odhlásenie v rámci okresu, takzvaná zmena držiteľa v okrese – prepis. V súčasnosti už na dopravnom inšpektoráte netreba predkladať vyplnenú žiadosť pri zmenách v evidencii vozidiel. Občania predkladajú len potrebné doklady, občiansky preukaz a splnomocnenia, potrebnú administratívu vykoná pracovník dopravného inšpektorátu.

Pripravte si potrebné dokumenty

Ak svoje auto predávate do iného okresu, budete potrebovať:

 • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla
 • platný doklad totožnosti
 • originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list (v prípade, že držiteľom vozidla je podnikateľ)
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa (v prípade zastupovania držiteľa alebo vlastníka vozidla)
 • overený súhlas vlastníka alebo úradné rozhodnutie, ak o odhlásenie žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je zároveň jeho vlastníkom, doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu alebo písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba previedla,
 • doklad o povinnom zmluvnom poistení

Mohlo by vás zaujať: Ženy vs. muži za volantom: Neuveríte, čo všetko ovplyvňuje umenie zaparkovať!


Ide to aj elektronicky

Pri odhlasovaní vozidla je potrebné, bol okrem pôvodného vlastníka prítomný aj nový vlastník. Ak nový vlastník nemôže byť prítomný, je potrebné predložiť písomné úradne overené splnomocnenie alebo doklad o nadobudnutí vlastníctva s úradne overeným podpisom. V opačnom prípade polícia odhlásenie nevykoná. Uvedené potvrdenie nie je potrebné v prípade, ak ide o predaj vozidla blízkej osobe (ríbuzný v priamom rade – rodič, súrodenec, manžel/ka, potomok), alebo nový vlastník poslal orgánu PZ splnomocnenie elektronicky.

Odhlásenie vozidla z evidencie v rámci okresu

Ak dochádza k zmene držiteľa auta v rámci jedného okresu, je potrebný takzvaný prepis vozidla. Nastať pritom musia oba úkony, aby bol prepis kompletný, teda odhlásenie vozidla pôvodným majiteľom a následné prihlásenie novým vlastníkom. Povinnosťou je aj pristavenie vozidla ku kontrole.

K prepisu treba predložiť:

 • platný doklad totožnosti
 • originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list (ak je držiteľom podnikateľ)
 • úradne overené splnomocnenie v prípade zastupovania držiteľa alebo vlastníka vozidla, osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii, prípadne technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • doklad o predbežnom povinnom zmluvnom poistení (PZP) uzatvorenom na nového držiteľa
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané.

Aj v tomto prípade musí byť prítomný pôvodný aj nový vlastník vozidla. Ak to nie je možné, pôvodný vlastník predloží písomné splnomocnenie s úradne overeným podpisom nového vlastníka a doklad o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s úradne overeným podpisom nového držiteľa. Táto povinnosť neplatí, ak vozidlo prevádzate na blízkeho príbuzného, alebo ak nový držiteľ poslal splnomocnenie elektronicky.

Rady a tipy:

Pôvodnému majiteľovi sa pri odhlásení vozidla odoberie aj čipová karta osvedčenie o evidencii časť I a ponechá sa mu len osvedčenie o evidencii časť II (papierový technický preukaz), kde bude vyznačené odhlásenie a povolenie na používanie na dobu 30 dní. V rámci tejto lehoty si musí nový majiteľ vozidlo prihlásiť na svoje meno. Ak to nestihne ani do 60 dní od odhlásenia, doklady aj TEČ budú neplatné a pri policajnej kontrole ich budú môcť policajti zadržať.

 • Pri odhlasovaní nie je potrebné vozidlo fyzicky podrobiť kontrole na pracovisku evidencie vozidiel.
 • Odhlásenie vozidla z evidencie je bez poplatku, správne poplatky sa vzťahujú až na proces prihlásenia do evidencie.
 • V prípade odhlásenia do iného okresu ostávajú tabuľky s evidenčným číslom (TEČ) pripevnené na vozidle.
 • Pri zmene trvalého bydliska nie je potrebné vozidlo odhlasovať, stačí požiadať o prihlásenie, respektíve zmenu trvalého pobytu v novom okrese.
 • PZP možno preukázať nielen poistkou pôvodného majiteľa, ale aj nového vlastníka vozidla.

Mohlo by vás zaujať: VIDEOTIP Mali by ste vedieť: Šoféri, inšpirujte sa zaujímavými tipmi


Odhlásenie z iného dôvodu

Odhlásiť vozidlo z evidencie môžete aj dočasne, napríklad, ak je nepojazdné a v blízkej dobe neplánujete investovať do jeho opravy. Urobiť tak môžete aj v prípade, ak ho nechcete dlhší čas využívať (napríklad pri odchode do cudziny). Vďaka odhláseniu sa vyhnete poplatkom za STK, EK alebo PZP. Dočasné odhlásenie však možno využiť len v prípade, ak auto po čase plánujete opäť používať. Ak chcete vozidlo zošrotovať, potrebné bude trvalé odhlásenie z evidencie.

Myslite na to, že pri dočasnom vyradení z evidencie nesmiete na aute počas celej doby vyradenia jazdiť. Takisto počas tejto doby nesmie byť vozidlo zničené či rozpredané na náhradné diely.Ak ste vlastníkom alebo držiteľom vozidla, môžete počas jeho dočasného vyradenia požiadať o prevod držby vozidla na inú osobu, zmenu vlastníckeho práva a o zápis vlastníka alebo držiteľa vozidla. V prípade, že budete chcieť auto používať ešte pred uplynutím lehoty skončenia dočasného vyradenia vozidla, musíte požiadať o opätovné zaradenie do evidencie.

Postup pri dočasnom odhlásení vozidla:

 • O dočasné vyradenie možno požiadať osobne na dopravnom inšpektoráte alebo elektronicky (ak máte elektronický podpis).
 • V čase podania žiadosti musí mať vozidlo platnú STK a zaplatené PZP.
 • Je potrebné mať zaplatený aj správny poplatok.
 • Do 15 dní od vydania rozhodnutia o dočasnom odhlásení treba na príslušnom dopravnom inšpektoráte odovzdať tabuľky s EČV a technický preukaz. Pri dočasnom odhlásení vozidla budete potrebovať platný doklad totožnosti, originál výpisu z obchodného registra alebo ŽL (ak ide o auto na podnikanie), osvedčenie o evidencii časť II alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii, resp. technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla.
 • Ak vám vydali čipovú kartu alebo osvedčenie o evidencii časť I, prineste si aj tie.
 • V prípade, že vás bude na dopravnom inšpektoráte niekto zastupovať, nezabudnite na splnomocnenie s vaším úradne overeným podpisom.

Keď lehota dočasného odhlásenia auta uplynie, do 30 dní sa treba dostaviť na dopravný inšpektorát a požiadať o opätovné uvedenie vozidla do evidencie. Policajtom predložíte aj platné PZP. Ak by vaše auto nemalo platnú technickú alebo emisnú kontrolu, musíte ho tejto kontrole podrobiť najneskôr do 7 dní po opätovnom zaradení do evidencie.


Plní elánu aj na Facebooku: Buďte v obraze a nenechajte si ujsť už žiadny zaujímavý článok

Zdroj: Plnielanu.sk
Odporúčame