Pravidlá súťaže – Hádanka mesiaca 2024

Prečítajte si podrobné pravidlá súťaže, ktorá prebieha na webe Plnielanu.sk

1. Základné informácie

 1. 1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť mEleven, s. r. o., IČO:44389060, so sídlom Bakošova 4714/1, 841 03 Bratislava, SR,  spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, vložka číslo 54452/B (ďalej len „organizátor“ alebo len mEleven). Organizátor je prevádzkovateľom online magazínu Plnielanu.sk.
 2. 1.2 Názov súťaže je „Súťaž“ (ďalej aj ako „súťaž“).
 3. 1.3 Súťaž sa koná v období, ktoré je uvedené pod konkrétnym súťažným príspevkom, prípadne na webovej stránke Plnelanu.sk.

 4. 2. Súťažiaci

 5. 2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže konanej na Plnielanu.sk a v termíne prebiehajúcej súťaže splní podmienky zapojenia sa do súťaže.
 6. 2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.
 7. 2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 8. 2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na Plnielanu.sk.
 9. 3. Pravidlá súťaže

  3.1 Súťažiaci sa zapoja do súťaže prostredníctvom vyplnenia odpovede v hádanke. Každý mesiac bude na stránke Plnielanu.sk uverejnená jedna aktivita, resp. hádanka. Po vyplnení hry je vždy potrebné uviesť svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu, ktorá slúži na kontaktovanie výhercov.
  3.2 Súťaž sa vyhodnocuje mesačne – teda pre každú hádanku mesiaca samostatne, ale aj na konci roka, kedy sa náhodne spomedzi všetkých zúčastnených vyberú traja výhercovia. Víťazom sa stanú len súťažiaci, ktorí odošlú správne vyplnené odpovede (v prípade hádanky mesiaca s názvom „tipovačka“ tí, ktorí sa výsledku aspoň priblížia).
  3.3 Súťažiaci môžu hádanku mesiaca vyplniť aj spätne (staršie hádanky z predchádzajúcich mesiacov), avšak nebudú už zapojení do losovania v príslušnom mesiaci. Ich odpoveď však bude zaradená do finálneho sčítania.
  3.4 Jeden súťažiaci sa môže zapojiť iba raz. Dokopy sa tak môže zapojiť 12-krát do konca roka.

 10. 4. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

  4.1 Výherca získa výhru, ktorá je stanovená a opísaná v popise pod súťažným príspevkom, prípadne v článku na webe.
  4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu mesačne, aj po ukončení súťaže. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu v anonymizovanej forme v článku zverejnenom na Plnielanu.sk a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy. Výherca je povinný odpovedať a prebrať si výhru v časovej lehote jedného mesiaca. Po uplynutí mesačnej časovej lehoty mu nárok na získanie výhry zaniká.
  4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.
  4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty; usporiadateľ doručuje výhry výlučne na území SR.

  5. Ostatné podmienky súťaže

 11. 5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.
 12. 5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.plnielanu.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Z technických dôvodov je organizátor oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné, rovnako hodnotné.5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

  6. Vyhlásenie súťažiaceho a súhlas so spracovaním osobných údajov

 13. 6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov.
  6.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu  potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.
  6.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej  webstránky.
  6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi  a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.

  7. Platnosť pravidiel 

 14. 7.1 Tieto pravidlá sú platné od 1.1.2024, tzn. odo dňa začiatku súťaže do 31.12.2024, tzn. do dňa ukončenia trvania súťaže.

  V Bratislave, dňa 1. 1. 2024          mEleven, s. r. o

Odporúčame