Pravidlá žrebovacej súťaže – Vianočná anketa 2023

Prečítajte si podrobné pravidlá súťaže, ktorá prebieha na webe Plnielanu.sk

  1. Základné informácie

  1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť mEleven, s. r. o., IČO:44389060, so sídlom Bakošova 4714/1, 841 03 Bratislava, SR,  spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, vložka číslo 54452/B (ďalej len „organizátor“ alebo len mEleven). Organizátor je prevádzkovateľom online magazínu Plnielanu.sk.

  1.2 Názov súťaže je „Súťaž“ (ďalej aj ako „súťaž“).

  1.3 Súťaž sa koná v období, ktoré je uvedené pod konkrétnym súťažným príspevkom, prípadne na webovej stránke Plnelanu.sk.

  1. Súťažiaci

  2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí do súťaže konanej na Plnielanu.sk a v termíne prebiehajúcej súťaže splní podmienky zapojenia sa do súťaže.

  2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.

  2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

  2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na Plnielanu.sk.

   Pravidlá súťaže

  3.1 Súťažiaci sa zapoja do súťaže prostredníctvom vyplnenia ankety. Na stránke Plnielanu.sk bude uverejnená anketa v čase od 13. 11. 2023 od 24. 12. 2023. Po vyplnení ankety je vždy potrebné uviesť svoju e-mailovú adresu, ktorá slúži na kontaktovanie výhercov.

  3.2 Súťaž sa vyhodnocuje po ukončení ankety. Výhercovia súťaže budú určení losovaním spomedzi hlasov zapojených v ankete.

 1. 3.4 Jeden súťažiaci môže anketu vyplniť iba raz.
  1. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier
 2. 4.1 Výherca získa výhru, ktorá je stanovená a opísaná v popise pod súťažným príspevkom, prípadne v článku na webe.
 3. 4.2 Organizátor bude žrebovať výhercu po ukončení súťaže. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu v anonymizovanej forme v článku zverejnenom na Plnielanu.sk a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy.4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty; usporiadateľ doručuje výhry výlučne na území SR.
  1. Ostatné podmienky súťaže

  5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.

  5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.plnielanu.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Z technických dôvodov je organizátor oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné, rovnako hodnotné.

  5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

  1. Vyhlásenie súťažiaceho a  súhlas so spracovaním osobných údajov

  6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov.

  6.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

  6.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej  webstránky.

  6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi  a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.

  1. Platnosť pravidiel

  7.1 Tieto pravidlá sú platné od 13.11.2023, tzn. odo dňa začiatku súťaže do 24.12.2023, tzn. do dňa ukončenia trvania súťaže.

  V Bratislave, dňa 13. 11. 2023          mEleven, s. r. o.

Odporúčame