Rodová rovnosť vo svete: Viac ako desaťtisíc žien vyslalo silnú výzvu na zmenu systému a odstránenie prekážok

rodová rovnosť

Rodová rovnosť je vo svete vnímaná rôzne, aj preto iniciatíva #HereToBeHeard využila príbehy žien, aby ukázala, kde sú najväčšie rozdiely (Zdroj: Freepik/gajus)

Rodová rovnosť podľa piatich hlavných tém iniciatívy #HereToBeHeard predstavuje pre ženy najmä väčšie rozhodovacie právomoci a predovšetkým odbúranie stereotypov o úlohách žien v pracovnom a súkromnom živote. Celosvetovej štúdie s názvom Mars #HereToBeHeard sa zúčastnilo viac ako 10 000 žien z 88 krajín bez ohľadu na ich rasu, vek, náboženstvo, zdravotný stav alebo sexualitu.

Výskum prichádza v čase, keď sa priepasť medzi ženami a mužmi ešte viac roztvorila v dôsledku vplyvu pandémie Covid-19. Podľa Svetového ekonomického fóra by v súčasnosti trvalo ďalších 136 rokov, kým by sa dosiahla rodová rovnosť. V porovnaní s obdobím pred pandémiou je to nárast o viac ako tretinu.

O iniciatíve #HereToBeHeard

#HereToBeHeard je globálna kampaň, ktorej cieľom je zmeniť situáciu v oblasti rodovej nerovnosti a podporiť tak piaty cieľ trvalo udržateľného rozvoja OSN. Iniciatíva je súčasťou platformy Full Potential / Plný potenciál spoločnosti Mars, ktorej cieľom je posilnenie postavenia žien a odstránenie rodovej nerovnosti na miestach, kde pracujeme, v komunitách, kde získavame naše zdroje, a v spôsobe, akým budujeme našu značku. Viac informácií o štúdii #HereToBeHeard a platforme Mars Full Potential nájdete TU.

  • Iniciatíva #HereToBeHeard spoločnosti Mars využila príbehy 10 319 žien z 88 krajín, aby ukázala, kde ženy vidia najväčšie zdroje rodovej nerovnosti.
  • Respondentky v štúdii najčastejšie hovorili o škodlivých stereotypoch, ktoré ich stále vnímajú ako slabšie a menejcenné ako mužov. Podobne ženy pociťujú silnú nerovnosť v kariérnom raste.
  • Každý – jednotlivci, štátne orgány, komunity a firmy – môže podniknúť konkrétne kroky na zníženie nerovnosti.

Všetky ženy, ktoré sa zúčastnili štúdie #HereToBeHeard, dali súhlas na použitie svojich odpovedí na vyhodnotenie výsledkov a následnú komunikáciu.

Čo by sa malo zmeniť? 

#HereToBeHeard, v rámci ktorej spoločnosť Mars dala ženám možnosť vyjadriť sa k tomu, čo je potrebné urobiť, aby sa dosiahlo prostredie, v ktorom sú si všetci rovní bez ohľadu na pohlavie, odhalila osem kľúčových oblastí.

Ženy najčastejšie tvrdili, že je potrebné ukončiť systémovú diskrimináciu a škodlivé rodové stereotypy, ktoré ich označujú za slabšie a menejcenné v porovnaní s mužmi. V odpovedi na otázku: „Čo je potrebné zmeniť, aby viac žien mohlo naplno využiť svoj potenciál?“ to uviedlo 80 % respondentiek. Takmer rovnaký podiel žien vníma nerovnosť aj v oblasti profesionálnej kariéry. Za rovnakú prácu dostávajú nižšiu mzdu, nespravodlivé odmeňovanie alebo sa stretávajú s fenoménom skleneného stropu, ktorý im, na rozdiel od mužov, často bráni postúpiť na najvyššie pracovné pozície.

„Štúdia #HereToBeHeard jasne ukazuje, že stále existujú prekážky, ktoré bránia ženám naplno využiť svoj potenciál. Spoločnosť Mars v strednej Európe aktívne pristupuje k poskytovaniu rovnakých kariérnych príležitostí pre mužov aj pre ženy. Sme hrdí na to, že 4 z 9 členov vedúceho tímu v strednej Európe sú ženy, čo je výsledkom dlhodobého úsilia o vytvorenie pracovného prostredia, v ktorom sa môže dariť každému bez ohľadu na pohlavie,“ hovorí Zuzana Lošáková, riaditeľka pre firemné záležitosti spoločnosti Mars Central Europe.

rodová rovnosť
Rodová rovnosť je v dnešnej dobe veľmi často rozoberanou témou (Zdroj: Tlačová správa)

Ide aj o prístup samotných mužov

Iniciatíva #HereToBeHeard tiež ukázala, že na odstránenie rodových rozdielov sú potrebné rozsiahle systémové zmeny na úrovni zamestnávateľov, štátnych orgánov alebo komunít, ako aj zmena v prístupe samotných mužov. Podľa 71 % respondentiek zohrávajú muži kľúčovú úlohu – niektoré ženy ich vnímajú ako jednu z hlavných prekážok pri využívaní ich potenciálu, ale mnohé ženy považujú mužov za dôležitých spojencov pri dosahovaní rodovej rovnosti.

Medzi odporúčaniami na zníženie nerovnosti sa v štúdii uvádza napríklad vytvorenie kultúry, v ktorej sa ženy môžu sebavedomo vyjadrovať a nemusia napodobňovať mužov na ceste ku kariérnemu úspechu. Samozrejmosťou by mal byť aj flexibilný pracovný čas, rovnaká materská a rodičovská dovolenka pre obe pohlavia zo strany štátu a podnikov, prevencia a boj proti rodovo podmienenému násiliu a nátlaku.

K zlepšeniu môžu prispieť všetci

„Ženy v spoločnosti Mars môžu dosiahnuť svoje kariérne ambície bez toho, aby ohrozili svoju úlohu matky alebo partnerky. Som veľmi vďačná za flexibilné pracovné podmienky, ktoré mi umožnili lepšie zladiť pracovný a osobný život,“ hovorí Sophie Gaspardová, riaditeľka dodávateľského reťazca pre strednú Európu v spoločnosti Mars.

Spoločnosť Mars teraz využíva poznatky zo štúdie #HereToBeHeard, ktorá zahŕňa aj 1268 hlasov jej spolupracovníkov, na navrhovanie a zavádzanie nových prístupov a opatrení v rámci platformy Full Potential. Tá vznikla v roku 2020 s cieľom posilniť rodovú rovnosť nielen na pracovisku, ale aj v komunitách a na trhoch, kde pôsobí. Každý však môže pomôcť pri presadzovaní rodovej rovnosti. Nezáleží na tom, či ide o jednotlivca, komunitu, úrad alebo firmu. Spoločne môžeme zabezpečiť, aby viac žien naplno využilo svoj potenciál.Zdroj: Tlačová správa
Odporúčame