Štát rozdá ďalšie peniaze na obnovu domu: Prevedieme vás celým procesom, stačí splniť tieto podmienky

Obnov dom

Žiadosti do tretej výzvy na obnovu domu môžete podávať od 24. apríla. (Zdroj: GettyImages)

Ministerstvo životného prostredia SR spoločne so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) vyčlenilo ďalšie financie na obnovu rodinných domov. Po ukončení pilotných výziev sa však zmenili podmienky a k peniazom sa viete dostať o niečo jednoduchšie. Prevedieme vás celým procesom žiadosti o peniaze, realizáciou prerábky aj vyplatenia dotácie.

V článku sa dočítate:

Pred podaním žiadosti

Ešte pred tým, ako si otvoríte formulár a požiadate o peniaze si skontrolujte, či vôbec máte nárok získať nenávratnú dotáciu. Nakoľko o prvé dve výzvy nebol dostatočný záujem aj kvôli množstvu byrokracie, podmienky pre získanie peňazí na rekonštrukciu starých domov sa mierne upravili.

Ste oprávnený žiadateľ?

Už tu prišlo k miernym zmenám. Dnes stačí na žiadosť spĺňať nasledujúce podmienky:

  • byť občanom Slovenska alebo iným občanom štátu Európskej únie,
  • byť spôsobilý na právne úkony,
  • byť vlastníkom, bezpodielovým vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu, na ktorý žiadate peniaze,
  • musíte zostať vlastníkom tohto domu aspoň do momentu, kým zmluva o poskytnutí peňazí nadobudne platnosť.

Ako vlastník môžete splnomocniť aj tretiu osobu (napríklad svoje dospelé deti či špecializovanú firmu), aby žiadosť podali vo vašom mene za vás. Podpisy musia byť úradne overené.

Koľko peňazí môžete dostať?

Maximálna výška tohto príspevku v tejto tretej výzve je:

  • 15 000 eur, ak dosiahne rodinný dom úsporu primárnej energie od 30 do 60 % oproti stavu pred obnovou,
  • 19 000 eur, ak dosiahne rodinný dom úsporu energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou (k 15 000 dostanete aj bonus vo výške 4 000 eur).

Výška tohto príspevku môže byť zároveň maximálne 75 % celkových nákladov na prerábku. Ak vás teda vyjde prerábka na 10 000 eur, štát vám vyplatí len 75 %, čo je 7 500 eur. Celková výška oprávnených výdavkov musí byť vydokladovaná faktúrami za náklady a prácu, preto si všetky tieto dokumenty zálohujte. Na čo všetko môžete dotáciu využiť si prečítajte v našom staršom článku.

V tejto výzve stačí, ak zrealizuje minimálne jedno opatrenie zo skupiny A , čiže zateplenie obvodného plášťa, výmenu okien a dverí, zateplenie stropu a podlahy. Zachovaná zostala aj podmienka úspory primárnej energie aspoň 30 %.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Hviezda celej ulice: Páni, v takomto dome musí byť radosť bývať!

Spĺňa váš dom podmienky?

Štát nastavil šesť podmienok, ktoré musí rodinný dom spĺňať, aby ste mohli čerpať dotácie na jeho prerábku:

  • musí sa nachádzať na území Slovenskej republiky,
  • musí byť v liste vlastníctva evidovaný ako „rodinný dom“,
  • musí byť postavený pred 1. januárom 2013,
  • je primárne využívaný na bývanie, respektíve časť domu využívaná na iný účel nesmie presiahnuť 10 % jeho zastavanej plochy,
  • v projektovom energetickom hodnotení je zatriedený ako „rodinný dom“,
  • musí mať pred žiadosťou vytvorený energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie, a to odborne spôsobilou osobou.

Samotný energetický certifikát pritom musíte predložiť do 3 mesiacov od času, kedy schválená zmluva nadobudne platnosť. Nie je teda nutné predkladať ho vopred, ako tomu bolo pri prvých dvoch pilotných výzvach. Osoby, ktoré sú oprávnené vyhotoviť certifikát alebo energetické hodnotenie, nájdete na tomto informačnom portáli.

Máte všetky dokumenty?

Dokumenty sa delia na dve skupiny. Pred podaním žiadosti budete potrebovať:

  • Doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas alebo iný doklad rovnocennej dôkazovej hodnoty)
  • Číslo účtu (výpis z účtu alebo iný doklad, ktorý obsahuje IBAN)
  • List vlastníctva rodinného domu

K žiadosti o príspevok musíte navyše priložiť:

  • Potvrdenie o veku stavby, a to buď kolaudačné rozhodnutie, povolenie užívania stavby alebo potvrdenie úradu potvrdzujúce vek stavby (stačí aj kópia)
  • Plnomocenstvo overené notárom (musí byť originál) pre kontaktnú osobu a pre žiadateľa.

Pripomíname, že k povinným dokumentom patrí aj energetický certifikát alebo projektové energetické hodnotenie, ktoré doložíte, ak bude vaša žiadosť schválená.

Spolufinancovanie

Princíp dotácií na obnovu domu je jasný – prerobiť musíte z vlastného, štát vám dá peniaze až po prerábke. Tí, ktorí nemajú dostatok vlastných finančných prostriedkov, si môžu na rekonštrukciu domu vziať pôžičku. SAŽP komunikovala s komerčnými bankami o úverových produktov so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, ktoré je možné využiť na spolufinancovanie obnovy rodinného domu.

Jednou z nich je aj ČSOB, ktorá ponúka výhodný spotrebný úver na obnovu rodinného domu so sadzbou 5 %. Z tejto banky môžete po schválení úveru okamžite načerpať až 25 000 eur.∗  Zoznam ostatných spolupracujúcich bánk nájdete na webe SAŽP, pričom bude priebežne aktualizovaný.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Požiadavka klientov bola jasná: Moderný a poschodový! Páči sa vám tento dom z Trenčína?

Podanie žiadosti

Štát začne zbierať žiadosti na tretiu výzvu obnovu domu 24. apríla 2023 o 9. hodine ráno. Formulár bude zverejnený na webe SAŽP v tomto termíne.

Formulár

S formulárom je potrebné vykonať nasledujúce úkony:

  1. Vyplňte ho
  2. Vytlačte ho (alebo ho vyplňte po vytlačení)
  3. Podpíšte ho
  4. Vložte ho spoločne s povinnými prílohami do nepriehľadnej obálky, na ktorú napíšete „Žiadosť – Plán obnovy“ a „Výzva 02/01/18-V03“
  5. Odošlite ho na adresu podateľne SAŽP alebo ho osobne zaneste do podateľne či do niektorej z 10 regionálnych kancelárií počas ich otváracích hodín.

Formulár môžete vyplniť a odoslať aj elektronicky (podpísaný elektronickým podpisom) do e-schránky SAŽP. Pre viac informácií si prečítajte podrobný postup.

Vyjadrenie

Ak bude žiadosť podaná správne a splníte všetky podmienky, príde vám výzva, aby sa zaregistrovali na žiadosť o poskytnutie dotácie.  V prípade, že by ste niektorý dokument zabudli predložiť, štát vás vyzve na doplnenie údajov, nemusíte žiadosť vypĺňať znovu.

Budete žiadať peniaze z výzvy Obnov dom?

Po schválení žiadosti

Ak vašu žiadosť štát schváli, vás rodinný dom bude mať preplatenú časť obnovy. Na rad prichádza podpisovanie zmluvy so štátom a realizácia prestavby (v prípade, ak ste ešte nezačali alebo nežiadate peniaze spätne).

Uzatvorenie zmluvy

Spoločne s oznámením o splnení podmienok vám príde aj zmluva, ktorú musíte podpísať a zaslať späť buď na adresu SAŽP alebo elektronicky cez portál slovensko.sk. Vtedy sa zo žiadateľa stávate prijímateľom.

„Spolu s oznámením vám pošleme aj návrh zmluvy vo forme, akú si zvolíte vo formulári žiadosti, s určenou lehotou 10 pracovných dní od doručenia návrhu zmluvy na spätné zaslanie podpísanej zmluvy,“ informuje SAŽP.

Dodávatelia

Štát necháva výber dodávateľa na vás. Môže to byť ktorákoľvek firma, ktorá vám bude prerábku riadne fakturovať, prípadne aj viacero firiem, pričom každá bude prerábať inú časť (okná, zateplenie, kúrenie a podobne). Rekonštrukciu si prípadne môžete spraviť aj svojpomocne. Výnimku tvoria práce, ktoré musí realizovať osoba s príslušným odborným osvedčením ako napríklad montáž zdroja tepla, t. j. plynového kondenzačného kotla a obnoviteľných zdrojov energií.

👉 MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:
Niektorí nevedia, čo je to úrok, väčšina žije na dlh: Prieskum finančnej gramotnosti odhalil znepokojujúce fakty

Realizácia projektu

Štát bude brať do úvahy všetky doklady, ktoré boli vydané a splatné najskôr 1. februára 2020, prestavba teda môže pokojne prebiehať aj v týchto dňoch a zároveň si môžete požiadať o finančnú dotáciu. Ak prestavujete svojpomocne, práce nesmeli začať skôr ako 1. februára 2020.

Dôležitý je aj termín dokončenia realizácie. „Realizácia projektu musí byť ukončená do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr však 31. marca 2026,“ informuje na svojom webe SAŽP.

Dokumentácia

Výsledná dokumentácia pozostáva zo spomínaných platieb za materiál alebo prácu a za starý aj nový energetický certifikát. Podľa certifikátu sa zistí, koľko energie ušetríte a teda na akú výšku dotácie máte nárok. Tieto dokumenty si nechajte pre istotu uložené po dobu aspoň 5 rokov, radí Slovenská agentúra životného prostredia.

Vyplatenie peňazí

Ostáva posledný krok, a tým je vyplatenie peňazí na váš účet. V prípade, že ste si na prerábku museli vziať úver, môžete z týchto peňazí vyplatiť značnú časť poskytnutej sumy späť banke. Formulár žiadosti o platbu má šesť krokov a stačí ho vyplniť elektronicky.

Pilotné výzvy na obnovu domu začali ešte v septembri 2022 a v čase písania tohto článku boli necelé tri stovky domov už posúdené ako vyhovujúce dotácií, pričom ďalšie tisíce čakajú na schválenie. Tretia výzva má ešte viac rozšíriť okruh potenciálnych záujemcov, aby sa peniaze z Plánu obnovu a odolnosti stihli včas vyčerpať. Pre viac informácií neváhajte navštíviť regionálne centrá, ktoré sídlia v každom krajskom meste a navyše aj v Liptovskom Mikuláši a Lučenci.

Zjednodušenie podmienok prináša veľký záujem

Už v prvý deň prijímania žiadostí v tretej výzve (24. apríla) sa pre veľký záujem vyčerpal maximálny limit stanovený na 10-tisíc elektronicky zaevidovaných žiadostí. SAŽP každému žiadateľovi rezervovala sumu 19-tisíc eur. Nie všetci na ňu však majú automaticky nárok a takisto treba rátať s tým, že určité percento žiadateľov nemusí splniť podmienky či doložiť energetický certifikát načas, aby mohli začať čerpať prostriedky. Je teda možné, že tretiu výzvu ešte priebežne otvoria, aby prijali nové žiadosti.

Agentúra okrem toho sľubuje aj skoré vyhlásenie ďalšej výzvy. Pre záujemcov o dotáciu na obnovu domu je stále pripravená viac ako polovica z celkového rozpočtu 500 miliónov eur.

∗Reklamná zmienka 

Zdroj: plnielanu.sk, obnovdom.sk, euractiv.sk
Odporúčame